Poprawne adresowanie listów

Aby list mógł dotrzeć bezproblemowo do odbiorcy, należy pamiętać o czytelnym zaadresowaniu. W adresie należy umieścić wszystkie istotne informacje jak nazwa odbiorcy nie budząca wątpliwości oraz kompletny adres z kodem pocztowym. Nie należy listów adresować czerwonym kolorem, używanie czarnych kopert jest również nieprawidłowe i może być przyczyną odmowy przyjęcia listu do doręczenia.

Poprawnie zaadresowana przesyłka zawiera także dane nadawcy na okoliczność ewentualnego zwrotu. W przypadku listów poleconych adres nadawcy jest bezwarunkowo wymagany. Na kopercie nie mogą występować dwa adresy zwrotne. W przypadku listów, za które opłata jest wnoszona na podstawie umowy (znak opłaty pobranej) – oznaczenie nadawcy musi być zgodne z aktualną treścią klauzuli o „opłacie pobranej”.

Poczta Polska szczegółowo określa zasady adresowania listów. Dane nadawcy powinny znaleźć się w lewym górnym rogu, a dane odbiory w prawym dolnym roku koperty. Prawy górny róg to miejsce, gdzie umieszcza się informację dotyczącą opłaty pocztowej – znaczki, numer umowy o opłacie pobranej. Adres adresata i nadawcy powinien być umieszczony równolegle do dłużej krawędzi strony adresowej. W pasie 15 mm od dolnej krawędzi strony adresowej nie należy umieszczać żadnych napisów, nadruków lub oznaczeń.