Reklamacje na usługi pocztowe

Jakie przesyłki można reklamować?

Reklamować można tylko te przesyłki, które mają numer nadawczy – a więc listy polecone i paczki, natomiast listów zwykłych jako taniej opcji wysyłki – z założenia nie można reklamować.

Kto może złożyć reklamację?

Reklamację może złożyć nadawca listu jak również adresat w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń, albo w przypadku gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi (np. jako uszkodzona).

Kiedy można złożyć reklamację?

Poczta przyjmie reklamację nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia nadania i nie później niż 12 miesięcy licząc od dnia nadania. W przypadku przesyłek uszkodzonych, adresat może złożyć reklamację bezpośrednio przy przyjęciu, bądź w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki jeżeli uszkodzenia zawartości nie były widoczne. Reklamację niezrealizowania usługi w trybie priorytetowym można złożyć nie wcześniej niż po upływie 4 dni od dnia nadania.

W jaki sposób można złożyć reklamację?

Reklamację można złożyć w urzędzie pocztowym poprzez wypełnienie druku formularza pocztowego (dostępny w placówkach pocztowych), bądź poprzez wypełnienie druku dostępnego na stronie  https://ereklamacje.poczta-polska.pl/#/wniosek_reklamacyjny/customer_type

Przyjęcie reklamacji następuje na podstawie, przedłożonego do wglądu, oryginału potwierdzenia nadania reklamowanej przesyłki rejestrowanej bądź nadesłanej kopii potwierdzenia nadania, w przypadku wniesienia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo na podstawie przesłanego potwierdzonego pliku elektronicznej książki nadawczej ze wskazaniem pozycji reklamowanej przesyłki.

Odpowiedź na reklamację

Poczta Polska ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację przesyłek krajowych oraz do 90 dni w przypadku przesyłek zagranicznych.

Odpowiedź jest kierowana drogą pocztową (jeśli reklamacja była złożona w formie papierowej) bezpośrednio do reklamującego przesyłkę, bądź drogą elektroniczną (jeśli reklamacja została złożona na stronie Poczty Polskiej).

Jakie odszkodowanie można otrzymać?

Maksymalne odszkodowanie – zgodnie z Prawem Pocztowym jest równe sumie wskazanej do ubezpieczenia jeśli chodzi o tzw. „przesyłki wartościowe”. W przypadku przesyłek listowych poleconych – jest to maksymalnie 50-krotność opłaty pobranej za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej, a dla paczek nie więcej niż 10-krotność opłaty za jej nadanie.

W przypadku reklamowania niezrealizowania usługi w trybie priorytetowym, nadawcy należy się zwrot różnicy pomiędzy przesyłką priorytetową a ekonomiczną.